[ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / NagatoYuki/Liaison ]

/gf/ - 儺偶橫陳

Willkommen. Hier findest Du nur Dein Grab!
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1550946364845.jpg (110.46 KB, 850x1133, __hk416_girls_frontline_dr….jpg)

65f8e8f5 No.2445[Last 50 Posts]

1.0已沉

有事別燒紙

65f8e8f5 No.2446

File: 1550946415283.jpg (248.55 KB, 1500x2000, 73351504_p0.jpg)


65f8e8f5 No.2447

File: 1550946545164.png (151.36 KB, 605x534, KCCO Benny.png)

But RO635,truth is... the game was rigged from the start


960ae980 No.2448

File: 1550947897971.jpg (39.07 KB, 560x322, 重建一發出銜尾蛇(?).jpg)


10f2c56e No.2449

File: 1550948338828.jpg (1.55 MB, 1131x1600, illust_73117858_20190216_2….jpg)

VIETNAM FLASHBACK INTENSIFIES

https://youtu.be/ec0XKhAHR5I


52bb2fd8 No.2450


b46a9b5d No.2451

File: 1550960536035.jpg (164.29 KB, 870x980, 1550905967390.jpg)

Why are chinese guns speaking korean?


10f2c56e No.2455

File: 1550977640583.jpg (181.82 KB, 1200x849, D0GrPH4U8AAW1vJ.jpg)


10f2c56e No.2457

File: 1550977950633.jpg (366.59 KB, 881x1036, illust_73361460_20190224_1….jpg)

幻·影·之·血


6be865a5 No.2496

File: 1551015143777.png (1.26 MB, 1300x3225, 73372684_p0.png)


52bb2fd8 No.2498

>>2455

縮圖看成在揉奶子..


6be865a5 No.2520

File: 1551067326186.png (2.83 MB, 1200x1500, 1551067068989.png)

阿妹仔

哩ㄟ咖西花心蝦米逮幾勒


6be865a5 No.2521

File: 1551067380344.gif (1.63 MB, 362x268, 1551067194026.gif)


02a36fc3 No.2522

>>2520

45姊表示贊...


233109ce No.2523

>>2522

M2000還是小孩子體型,你看那個SPP1也是,所以才平

45你早sdoipppppppppppppppppppp f;ocijnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnx;/.4l; 3sp;5a8;gpt4q2kl/j


41874577 No.2526

>>2523

我們懷念43a223c2


5225fe75 No.2529

File: 1551076735385.gif (582.72 KB, 600x576, ezgif-3-002fa3c4112b.gif)

新串!


8a892724 No.2533

>>2520

這腿...好歹穿個護膝之類的遮一下啊(扶額

還是以為狙擊手黑槍就好所以沒差?(再扶額


8a892724 No.2547

File: 1551102657491.png (994.59 KB, 1509x1560, jwsjkl4neki21.png)

哇幹,有種放開奶托來夾我


52bb2fd8 No.2550

>>2547

門也可以了是怎樣?


b33084c2 No.2566

File: 1551169981850.png (243.26 KB, 1024x1024, 1551169554927.png)

<<99vs99的情況下使用360瞬狙盲狙跨圖爆頭大成功


66747ec9 No.2568

>>2566

果然是小正太系RF...


65f8e8f5 No.2570

File: 1551175197821.gif (802.53 KB, 720x405, 1459931698_mlg hunt.gif)

>>2566

補個技能

>6sCD

>進入狙擊狀態9秒

>每1.5秒一次2倍且能爆擊的攻擊

>目標每被命中一次降低10%傷害三秒

>被動:無甲敵人受到1.05倍傷害


52bb2fd8 No.2571

>>2570

該不會又是北歐人專用槍

非洲人只能兩倍爆擊挖地瓜


b14eead7 No.2572

>>2571

這隻可以百暴,參考tac-50


879e2ac3 No.2573

File: 1551180231831.jpg (282.85 KB, 1500x2000, 1540427265372.jpg)

>>2570

IWS滿技降35%攻速+180%傷害持續10秒

一樣能暴擊

這隻雖然給2倍能爆擊的傷害

但強制1.5秒開一槍(?

也就是沒辦法吃攻速增益

不知道輸出能不能跟IWS持平


233109ce No.2574

>>2573

但是IWS的算普攻,M200技能不會miss


3c82d719 No.2588

File: 1551195269699.jpg (80.33 KB, 1024x724, 3bFkA475sG0gIYXVniLWrw.jpg)


d949ab6e No.2599

File: 1551206802517.jpg (156.74 KB, 1000x1200, D0VtweRVAAIuwtC.jpg)

無內文


d949ab6e No.2609

>>2599

回去那把撬棍就要被 A r15拿去插在AK12頭上了


7d58d15c No.2610

File: 1551238674485.jpg (167.28 KB, 550x1053, i78grpf3igi21.jpg)


7d58d15c No.2611

File: 1551238813823.jpg (66.76 KB, 502x2048, 4b42fb459ff9850dece6f21a17….JPG)


233109ce No.2621

File: 1551262001263.jpg (165.57 KB, 1280x720, MEMG2Im.jpg)

指揮官特有幻覺


10f2c56e No.2622

>>2610

這背景

這是文明帝國六個格里芬模組吧

可惜好像沒在出了


33944b97 No.2630

File: 1551283966568.jpg (562.09 KB, 900x1271, illust_73413603_20190228_0….jpg)

兵蟻真正的用途


c1718acd No.2645

File: 1551336908644.jpg (275.22 KB, 1500x1500, __m16a1_and_ro635_girls_fr….jpg)

16哥:RO的ㄋㄟㄋㄟ 讚!


ee7b36cb No.2647

File: 1551344220529.jpg (161.3 KB, 848x1200, 少前77_3.jpg)

@HAGURUMALI


3c82d719 No.2691

>>2647

能以肉身跟人形對著幹的指揮官


3c82d719 No.2721

File: 1551425016954.jpg (68 KB, 483x715, d72a3b6fc73b5650b7203c3a88….JPG)

歐美佬真的很靠北wwww


233109ce No.2744

>>2721

420noscope腿已經成為傳奇了


3b5cc381 No.2746

File: 1551435392181.png (481.07 KB, 500x500, 1551435200860.png)

聽話!給我康康!!


d578a659 No.2747

File: 1551437655904.png (1.01 MB, 740x740, 72820472_p0.png)

>>2746

雖然ANMI老師有點判子繪

但索米 RFB K2 三個人的髮色 還是有差別

怎麼一堆人在猜這張是K2www

https://twitter.com/Abikucing97/status/1045345589704110081


3c82d719 No.2752

File: 1551442498770.jpg (50.44 KB, 366x704, 3b473e942d2cf0f4cb84c7062e….JPG)


233109ce No.2753

>>2752

(看眼睛)

呼呼,小40快回來我家45在等你


52b5b0af No.2781

File: 1551509521866.jpg (495.64 KB, 850x2598, 1551509150250.jpg)


10f2c56e No.2796

File: 1551533380441.jpg (89.39 KB, 690x673, 1551525050501.jpg)


c1718acd No.2797

File: 1551533392041.jpg (81.82 KB, 690x977, 1551525052108.jpg)


bc5364f3 No.2798

File: 1551533431505.jpg (52.63 KB, 687x960, 53110908_558992664510693_7….jpg)


960ae980 No.2799

>>2798

UMP45(好感度200)


3c82d719 No.2806

File: 1551539509569.png (1.1 MB, 2400x1200, 73375453_p0.png)


7c6fb96e No.2807

>>2798

別貼不附來源的轉貼圖專頁當作來源吧

https://twitter.com/pooor_t_g_i_f_/status/1099315304562286593


1e507c98 No.2808

File: 1551541374328.gif (2.54 MB, 390x373, 1537423682361.gif)

>>2798

>猶太書

>盜圖粉專

>殘體賤畜

kill yourself faggot


1e507c98 No.2810

File: 1551542204619.jpg (116.17 KB, 631x863, D0qh6J4U0AELuVq.jpg large.jpg)


d949ab6e No.2812

File: 1551543370131.gif (351.59 KB, 500x500, 50536345_370358737082064_3….gif)

>>2807

>>2808

對不起我錯了 我準備好接45拳了


ec5faddd No.2815

https://www.youtube.com/watch?v=6U8QVKpgmxk

這個AR小隊MAD做的真有趣


65f8e8f5 No.2818

File: 1551575031372.jpg (236.84 KB, 1477x2048, FB_IMG_1551574426021.jpg)

小熊熊的身材真的很色情


3c82d719 No.2820

File: 1551584758157.jpg (1.95 MB, 2164x1599, grizzly-mkv-girls-frontlin….jpg)

>>2818

我個人認為啦 灰熊厲害主要是賣帥氣和實用度的 帥氣>色情

造型和姿勢活像九零年代的動作片巨星 皮夾克套太陽眼鏡加麥格農槍就是帥

你不貼我還沒注意到她有多大奶


233109ce No.2821

>>2820

....抱歉,我只看得到襪2000的大腿


7c6fb96e No.2828

>>2820

那是稻草人?

目標這麼大這麼近

你用的還是彈幕式

這樣都還打不到,難怪鐵血都是遜砲


b33084c2 No.2830

File: 1551593881856.jpg (93.59 KB, 768x1200, 1551593743809.jpg)

襪幹!


7c6fb96e No.2831

>>2830

抱著...好像不對

拎著(ry


10f2c56e No.2832

>>2830

馬克肥柏格wwww

肥宅有這麼壯我還做肥宅


f44b1de9 No.2852

File: 1551624193067.jpg (5.38 MB, 4308x2480, 73497394_p0.jpg)

嗚啊!(被機槍彈幕掃死)

>電

嗚啊!(被火箭筒轟死)

>電

嗚啊!(被手榴彈炸死)

>電

嗚啊!(被M320流彈殺死)

>電

嗚啊!(被神風流C4炸死)

>電

拜託喔別再救我啦


10f2c56e No.2857

>>2852

不就Metro日常

一堆人趴在樓梯底下架機槍


d578a659 No.2870

File: 1551639399682.jpg (94.44 KB, 500x500, 1537077712927.jpg)

當年玩全境1完全是軍盲

入坑少前

兩年後玩全境2BETA

哇幹 到處都是老婆


ec5faddd No.2871

>>2870

CS回味的時候也是,原來45姊一直在這


83258123 No.2928

File: 1551725866919.jpg (487.56 KB, 1215x1463, IMG_20190303_234721.jpg)


c1718acd No.2986

File: 1551806599688.jpg (1.51 MB, 2508x3541, 71093790_p0.jpg)

UMP姊妹賽高!


233109ce No.2991

File: 1551833955126.jpg (514.9 KB, 1020x813, Konachan.com - 279700 samp….jpg)

UMP姊妹賽高!


b33084c2 No.2994

File: 1551843380841.gif (559.97 KB, 296x254, 1551838948794.gif)


3b5cc381 No.2995

>>2994

後面那個有夠輕鬆 拿個話筒就行了


960ae980 No.2996

File: 1551844860214.png (130.1 KB, 1228x1920, 1228px-Army-USA-OR-06.svg.png)

>>2995

照立繪臂章來看是美國陸軍上士

不過小人沒有畫出來


9b8ef1f1 No.3029

File: 1551889428926.gif (3 MB, 803x278, __m2_mortar_girls_frontlin….gif)


7c6fb96e No.3043

>>3029

跌倒的那個後來...


3c82d719 No.3046

File: 1551935436345.jpg (126 KB, 906x1280, 8113c3ca5a0a79fbbf6e22a0fe….jpg)

感覺這隻狐狸會常常老馬


b33084c2 No.3063

>>3046

牠沒那麼精 只是一隻甚麼都沒想的寵物


6be865a5 No.3072

File: 1551960424915.png (584.36 KB, 890x500, 1551958896599.png)

welcome to the 8-1 night mother fucker


6be865a5 No.3079

File: 1551970490483.jpg (362.65 KB, 1200x739, 73035582_p0_master1200.jpg)


d949ab6e No.3080

>>3079

我看了2秒就覺得這肯定是16哥

但是看了20秒才發現...

幹怎麼有2顆小小的頭


d949ab6e No.3089

>>3063

至少會想怎麼讓指揮官摸頭(?)


1d107c2a No.3103

File: 1552022478443.jpg (325.92 KB, 1024x1126, DirSHvDUwAAM0tJ-orig.jpg)


a06dfa5d No.3114

File: 1552040322953.png (1.44 MB, 2048x843, 1552038265320.png)


b33084c2 No.3129

File: 1552057156866.png (2.14 MB, 1284x1649, 1552055453362.png)

...肚肚...舔舔...(ペロ


f44b1de9 No.3130

File: 1552060030539.png (3.99 MB, 2150x3035, 73578198_p0.png)

天冷最適合摸摸RO的RORO


f44b1de9 No.3131

File: 1552060176202.jpg (463.96 KB, 679x1050, 73578909_p0_master1200.jpg)

這是我婆

雖然沒搶到1000

但還是我婆


7c6fb96e No.3132

>>3129

我對旁邊接通的AK12比較有興趣


bc5364f3 No.3134

>>3129

髒死了,可以不要全裸躺在指揮室的電子桌上嗎?弄壞掉了怎麼辦?

格琳娜還要忙著寫作戰報告書可沒空報修這個


d7d95316 No.3143

>>3134

弄壞怎麼辦?

當然是把AN94當成電子桌來用啊


7e869532 No.3146

>>3143

用?怎麼用?


14b2e74c No.3147

File: 1552107420332.jpg (16.18 KB, 474x353, 1551782357890.jpg)


b8c71f66 No.3150

>>3134

瞎操心

反正等會就會被小錢錢的給弄髒了


cba0fabf No.3160

File: 1552145317121.jpg (63.79 KB, 1015x743, 1549383434567.jpg)

每天都要摸摸G41!


4be2600a No.3170

File: 1552217096109.jpg (121.19 KB, 1024x649, 2zam6jJEqnjDGxv85sBSUx.jpg)


3eb4f03a No.3171

>>3170

不就只是個隨處可見的禿頂指揮官


926e0ee5 No.3172

>>3170

還沒點開就猜到作者是誰了

光頭+刺青太有特色了


a65e116a No.3173

>>3171

47大叔當指揮官的場合:

扮成破壞者大搖大擺的走進鐵血兵工廠

讓十六哥的酒櫃不小心砸在代理人頭上

扮成法官大搖大擺的的走出鐵血兵工廠


4be2600a No.3174

>>3173

推特底下也有人問是不是殺手47

作者說是傑森史塔森www


f8d53639 No.3175

File: 1552230617951.jpg (121.71 KB, 1600x900, TV_CAM_裝置_20130727_220017.….jpg)

>>3174

>>3170

不知道為什麼看到這個臉上紋路老是想到這位


ca5b952c No.3176

>>3170

感覺就是會把臉埋在WA醬屁屁裡的樣子


ca5b952c No.3177

File: 1552231624268.jpg (503.2 KB, 600x1027, 73618508_p0_master1200.jpg)

慣指揮官


78864c3d No.3178

>>3170

禿指的個人主武裝居然是SR-47......雖說在東歐工作要方便補給這並不稀奇

只是如此一來,三戰後世界的彈匣和彈藥品質應該都還不錯

至少不用硬吃中東土炮煉製的劣質子彈與神奇公差彈匣...(?)


94c7ec60 No.3179

File: 1552266403598.png (1.39 MB, 1727x2048, 73602107_p0.png)


14b2e74c No.3180

File: 1552282610140.png (3.65 MB, 2026x2797, 73618857_p0.png)

喔我的天啊都什麼時間了...

...交配時間!!


67141fff No.3181

>>3176

咦?難道你不會嗎?


7772c1e5 No.3182

>>3180

人型不會懷孕

能算交配嗎?


644df5bd No.3183

File: 1552286478724.png (821.02 KB, 850x742, wombforce.png)

>>3182

這位指揮官

你沒聽過生育模組齁?


148f9676 No.3184

>>3183

完美方案:把小40生回來


6019b44c No.3186

>>3178

搞不好還是19xx年的產品蘇聯產品耐用的神奇

之前看軍武版有看烏克蘭民兵從前蘇聯的礦山中挖出一批武器拿來打親俄民兵

結果挖出了將近百年歷史打過紅白戰爭的莫辛納甘和馬克沁重機槍

更神奇的是簡單整理一下又是一尾活龍還能用


d55a074a No.3187

File: 1552307448323.jpg (519.42 KB, 1200x849, 73488970_p0_master1200.jpg)

戰地琴人


80449865 No.3198

>>3186

我記得把那個在烏克蘭東部礦山裡的武器弄出來的,是親俄民兵才對吧?

https://news.sky.com/story/ukraine-militia-controls-a-million-weapons-10407482


40335964 No.3199

>>3186

我記得以前有看過一篇文章說蘇聯政府會把一些不需要現代科技或者太複雜維護的舊武器存放在各地的礦坑裡,以應對核戰之後的局勢


3eb4f03a No.3200

>>3199

然後缺錢就會搬出這些老舊軍火賣給收藏家


1fb4588f No.3201

>>3198

其實兩邊都有用這些一戰裝備

但親俄民兵在俄國的支持下提升到至少有1970年代蘇聯陸軍的水準

反觀烏克蘭政府軍支持的民兵組織Aidar還在用馬克沁重機槍

https://www.youtube.com/watch?v=MLlR2HyLhhY


14b2e74c No.3209

File: 1552405880858.jpg (744.38 KB, 1087x2215, 1552405558598.jpg)


05e15c84 No.3212

>>3209

G28的海灘SKIN在背包上有自己和416的小人吊飾

不過目前為止兩人在劇情裡還沒有任何互動過…


6848aa8d No.3213

雖然可能out

但前幾天抓到這張後不知為啥就很想貼..一直煩惱至今...

所以還是決定貼了!


05e15c84 No.3214

Embedding error.

64d442f7 No.3215

>>3212

你看G3妹妹到處都是,卻沒幾個(


14b2e74c No.3221

File: 1552464626316.png (3.88 MB, 1540x2200, 73651880_p0.png)

逮及打條阿

楓糖怪獸的糖漿吃完啦

大家塊陶阿


d7d95316 No.3227

File: 1552476350949.png (1.67 MB, 1669x937, Image 1.png)

>>3213

雖然消失了但是沒有關係

畢竟是給45姐0;p9lo,.mik87ujn6hybgt5


940d937d No.3230

>>3227

大腿!奶子!


7bd357a1 No.3234

File: 1552489230444.png (2.57 MB, 1900x2900, 73604758_p0.png)

>>3213

我過了甚麼(捶地


14b2e74c No.3236

File: 1552492744660.jpg (1.84 MB, 3325x1995, 1552492342264.jpg)


7e869532 No.3237

>>3227

這要壁紙的T5000比實裝的可愛太多了吧

還好實裝的不是這種畫風 可以繼續忍下去了


05e15c84 No.3238

File: 1552493794195.png (1.42 MB, 1181x1181, 1552493710175.png)


7bd357a1 No.3246

File: 1552517666014.jpg (451.91 KB, 711x1100, VECTOR.jpg)

>>3238

原來是這位

謝謝你,只知道應該很強的指揮官


14b2e74c No.3252

File: 1552534428894.png (2.42 MB, 2310x1650, 1552525640327.png)


14b2e74c No.3253

File: 1552534471019.jpg (470.13 KB, 405x4753, 1552527113790.jpg)


a5527e48 No.3254

>>3253

等等就會有一台四驅車衝過來用一根針去捅AK12


f35ba408 No.3255

File: 1552544171416.jpg (128.25 KB, 489x1280, dc95eee7859cb15d71bff54475….jpg)


2036c447 No.3256

>>3246

我是被刪圖的那位啦

構圖差不多,只是女方是45姐


4981a9b8 No.3257

File: 1552547168894.jpg (812.46 KB, 1969x987, 73106761_p0.jpg)

>>3213

雖然現在說有點晚了

但我好想被45姊用鄙視的眼神跟輕蔑的語氣一邊罵「真是沒節操的雞雞」一邊讓45姊賞雞雞巴掌( ◔Д◔)


8d3a27e0 No.3266

File: 1552558587060.jpg (250.48 KB, 1228x1795, IMG_20190314_031534.jpg)


3fd1b331 No.3279

File: 1552570413164.jpg (2.55 MB, 2300x2800, 73507204_p0.jpg)

>>3256

我還以為你是貼NO.3238的那張

雖然45姊被諘也不是%^$@#!*&


14b2e74c No.3298

File: 1552580010069.jpg (125.78 KB, 850x1203, __wa2000_girls_frontline_d….jpg)


14b2e74c No.3302

File: 1552620122876.jpg (117.67 KB, 700x700, 1552589647342.jpg)

wa..waaa?


14b2e74c No.3303

File: 1552622260574.jpg (271.41 KB, 1600x965, 1552609641329.jpg)


c8165775 No.3310

>>3303

氣氛逐漸蕉灼


14b2e74c No.3319

File: 1552648507582.png (2.29 MB, 1000x798, 73692570_p0.png)

有夠臭!

臭!!


0b2afbb4 No.3357

File: 1552798648812.jpg (137.44 KB, 900x1200, D11JbZqVYAEyTvJ.jpg)

說來灰熊的周末警備的SKIN超讚的


28f0bae7 No.3358

File: 1552799009441.jpg (126.89 KB, 1199x833, D1vUV-5UcAAGO5Q.jpg)

>>3279

貧乳+稍微大號的衣服造成的視覺效果真是(ry


51650fee No.3361


d7d95316 No.3362

>>3361

...58b797f0沒有呼吸了!!!


14b2e74c No.3370

File: 1552818780196.jpg (68.51 KB, 908x566, 1269737137048.jpg)

ㄟㄟ跟你說ㄛ

我婆超正


14b2e74c No.3371

File: 1552818823666.jpg (1.39 MB, 1748x2563, 73730862_p0.jpg)

>>3370

靠邀錯圖


14b2e74c No.3377

File: 1552833270094.jpg (358.37 KB, 927x1500, 1552829868920.jpg)

RO的大RORO


7d862406 No.3378

File: 1552836754293.png (791.95 KB, 800x1200, 73645948_p0.png)

每天用機槍公式來造槍賭PKP

一連兩個 1:10

結果則是豪不易外的......

明明用機槍公式,反而出衝鋒槍的機率特別高

>>崩潰. jpg


54a3370d No.3380

File: 1552840527709.jpg (182.42 KB, 848x1200, D13cBbAUgAAwp2g.jpg)

和…和服狗狗RRRRRRR

(´◓Д◔`)

( っคc )


7d862406 No.3381

File: 1552841080989.png (1.19 MB, 1417x1672, 60173676_p0.png)

>>3357

贊同!


c7470804 No.3383

File: 1552846705083.jpg (598.79 KB, 851x1200, 少女前線294.jpg)

抽不到索米好痛苦


4208b80f No.3384

File: 1552860208259.jpg (96.41 KB, 1199x916, D0-yc31U0AAH7eW.jpg)

悶騷


0642e1e9 No.3388

File: 1552880599089.jpg (73.91 KB, 454x325, 1550387813131.jpg)


3829548e No.3390

>>3383

有索米婚紗又抽不到索米更痛苦


ded079e2 No.3391

>>3378

machine gun(MG)和

submachine gun(SMG)

只差了SUB 而已,這也是理所當然(ry


14b2e74c No.3394

File: 1552897319594.png (1.82 MB, 1850x2250, 73740112_p0.png)


f1029d97 No.3396

>>3394

上週五連每日賭步槍 都抽到狗糧

怒賭10次 爽噴哇醬

今天中午賭每日 又是全部狗糧

怒賭10次 爽噴老李

終於可以開始玩十步殺一人 千里不留行

北非狙擊精英團終於全面升級為歐洲狙擊精英團

然而我還是抽不到索米的


7e869532 No.3401

>>3396

指等快130沒老李的路過

每次聽別人說李白隊心裡就隠隠作痛


3843b86a No.3404

File: 1552904875000.jpg (41.39 KB, 640x381, 360b-htknpmh8796442.jpg)

>>3396

我想絕大多數的人都是怒賭10次之後噴更多狗糧

所以……

歐洲佬吃我一矛!


f1029d97 No.3410

>>3404

這位酋長也笑得太燦爛了吧


3843b86a No.3415

File: 1552909812602.jpg (235.27 KB, 1062x1500, 1552852670733.jpg)

>>3410

真正恐怖的並不是在你面前喊著殺啊、殺啊一邊衝來的酋長

而是以笑容接近你讓你放下戒心,下一秒出矛捅死你的酋長


0c18b987 No.3422

File: 1552914165772.png (1.56 MB, 2400x1175, 雞F雞日常.png)

>>3415

好 就聽你的貼張圖

很奇怪的是Secilian好像不支援用手機附圖


54a3370d No.3430

File: 1552916539144.jpg (99.99 KB, 1326x1055, illust_73720446_20190318_2….jpg)

>>3422

我都用手機貼的沒問題啊


cba0fabf No.3440

File: 1552917440295.png (118.82 KB, 375x404, 1550399970834.png)


a10faf7e No.3451

>>3422

靠邀gfg串的圖lol


c7470804 No.3458

File: 1552930642731.jpg (135.27 KB, 1200x805, 少女前線040.jpg)

>>3422

好像副檔名是.jpeg的傳不上,.jpg就能傳

明明是同樣的東西...


14b2e74c No.3461

File: 1552933299460.jpg (264.88 KB, 850x1973, 15529265302463.jpg)

G36你是女僕長!

你應該要要聰明伶俐,不是像個智障一樣被綁在掃把上,

為環境帶來整潔...不是搞得一團亂...!

...我恨你!

你是我的副官...G36,我愛你...

啊啊啊啊啊啊


63d71094 No.3462

File: 1552935243590.jpg (32.61 KB, 444x375, 4cf0e86a0ec7eb76cb8bfe8446….JPG)


54a3370d No.3467

File: 1552960160980.jpg (55.8 KB, 700x700, 1552947681231.jpg)


6132658e No.3478

>>3461

說起來有點羞恥

但是mod3的女僕長那眼神.....

好想征服她 阿斯......


14b2e74c No.3486

File: 1552996660230.jpg (4.21 MB, 2880x4880, 73766392_p0.jpg)


14b2e74c No.3487

File: 1552997646379.jpg (615.56 KB, 2700x3600, 73766258_p0.jpg)

五個關於MP7的小知識

1.MP7很可愛

2.MP7不會游泳

3.MP7喜歡舔舔

4.我愛MP7

5.MP7!!


3843b86a No.3494

File: 1553003707140.jpg (98.52 KB, 830x710, _20190319_223046.JPG)

>>3487

小子你在舔我女兒前有沒有先問過我?

小心我把你綁在赫里福基地給人當靶


455a76a5 No.3495

File: 1553003753128.jpg (180.71 KB, 1061x1500, 73684419_p3_rkgk.jpg)

因為某事件去翻圖

突然翻到這張...

-乳到了爆乳畫師手上還是一樣嗎!!


3843b86a No.3496

File: 1553003862194.jpg (194.83 KB, 1080x1525, _20190319_225240.JPG)

順便補上我與女兒初次相遇


14b2e74c No.3497

File: 1553004044269.jpg (389.51 KB, 809x1505, 1547992329635.jpg)


7bd357a1 No.3498

File: 1553005053918.png (1006.48 KB, 700x982, 66474737_p0.png)

>>3495

很遺憾,不是每個歐派星人願意為筆下的角色豐胸

NO.3238貼的那個就是很好的例子,但可惜......

這麼說來,好像也沒看過另一塊鋼板有繪師幫忙變大ㄍ@#$$%^&*!


3eb4f03a No.3499

File: 1553005386823.jpg (112.1 KB, 962x1000, D19PekFUgAcYuX6.jpg)

加利爾


dd097a77 No.3501

File: 1553012486617.jpg (222.75 KB, 1743x1867, 47256410392431204fe071ccf9….JPG)

已經看不到了(淚奔


78864c3d No.3503

>>3501

我覺得啦……

老師在這個時候分享的角色偏偏是9妹

而且那份笑容就是有一種正在策劃著什麼的感覺


f75092a2 No.3507

File: 1553050870642.jpg (14.57 KB, 200x246, banana01.JPG)

發文不附圖


f75092a2 No.3508

File: 1553050906255.jpg (5.81 KB, 200x258, banana02.JPG)

RO


f75092a2 No.3509

File: 1553050940780.jpg (5.51 KB, 200x200, banana03.JPG)

會變長


4b30732f No.3518

>>3507

>>3508

>>3509

太色情了


4b30732f No.3519


4b30732f No.3520

File: 1553073128456.jpg (49 KB, 380x562, 1552645336808.jpg)


7b11b314 No.3531

File: 1553078694213.jpg (335.94 KB, 1036x1076, 0b370dc42c22054f671240cd6a….jpg)

>>3501

能否問一下lolicept老師最近怎麼了

P網消失 推特像是要停止活動

查了下是因為被騷擾?


14b2e74c No.3538

File: 1553081547384.jpg (86.91 KB, 467x453, 1534416097355.jpg)

>>3531

被因為一句玩笑而暴怒的臭甲騷擾

用K島語來說就是西瓜哥

幾天前復活了一小段時間

再度被騷擾後就又消失了


7b11b314 No.3541

File: 1553086694523.jpg (835.47 KB, 983x2000, 0b370dc42c22054f671240cd6a….jpg)

>>3538

是有嚴重到需要停止活動嗎?

騷擾這種事他們這種半公眾人物不是應該算很常有的?

老師的圖已經好幾次讓我回歸繼續填這個坑了

少數真心實用 剛好又都是畫我有玩的手遊

真的停止活動很令人難過


119a7de6 No.3543

>>3541

不要忽略被騷擾疲勞轟炸所帶來的傷害,

還有,也不能忽略LOLICEPT本來心理就脆弱或長久處在壓力大的環境之中所以外力一碰就碎的可能。

稍微提一下,推特原帳好像是被檢舉而封鎖的,所以幾小時前才會看似「復活」,實際上目前他本人什麼動作都沒有。

pixiv倒是本人主動刪光內容,所以要說他復活可能也不見得。


12e394f3 No.3553

File: 1553094601950.png (26.11 KB, 623x640, JtogQ9Fl.png)

目前看起來是沒問題了。

等復出。


14b2e74c No.3555

File: 1553096633412.jpg (163.83 KB, 1000x917, 1553096430787.jpg)


14b2e74c No.3572

File: 1553142593503.jpg (565.15 KB, 912x1222, 73791613_p0.jpg)

你那什麼臉?


3eb4f03a No.3573

>>3572

你也讓冰淇淋滴在那邊就知道了


14b2e74c No.3574

File: 1553145809872.jpg (67.56 KB, 781x1144, __m4a1_and_st_ar_15_girls_….jpg)

藉由蹬壁劈叉展現你優越的社會地位


307dc3ba No.3575

File: 1553146804058.jpg (89.06 KB, 640x763, IMG_20190321_134134.jpg)


12547376 No.3576

>>3553

求指路 搜不到


14b2e74c No.3577

File: 1553158740792.gif (1.44 MB, 721x210, 1553158301071.gif)

fuck this i'm out of here nigga


8e92c35a No.3579

>>3577

這個臂力可以一拳掉所有人…


14b2e74c No.3580

File: 1553163520837.gif (2.34 MB, 299x245, 1553160868579.gif)

>>3577

清純X巨乳X多PX巨根


1d1d7158 No.3581

Embedding error.

>>3577

Fuck This Shit I'm Out~♪


89b14819 No.3582

File: 1553169261126.jpg (84.98 KB, 639x639, 827ef420610fb45aa8d3048383….jpg)

>>3577

這叫作完美呈現AT4用過即丟的特色


14b2e74c No.3589

File: 1553186152247.jpg (401.97 KB, 852x1200, 73800590_p0_master1200.jpg)

M870有夠長


14b2e74c No.3590

File: 1553186232447.jpg (146.68 KB, 744x1121, 73805213_p0_master1200.jpg)


54a3370d No.3591

File: 1553186544132.png (323.71 KB, 1200x902, 1553186511328.png)

>>3590

完 全 一 致


3755c1fd No.3592

File: 1553225654933.jpg (150.72 KB, 707x1000, IMG_20190322_113356.jpg)


3eb4f03a No.3595

File: 1553231873247.jpg (384.14 KB, 1000x833, 67122820_p2_master1200.jpg)

>>3592

別上車啦!還是這種現實不存在的車


64640766 No.3597

>>3595

因為現實不存在所以判定SAFE!


14b2e74c No.3598

File: 1553235171446.jpg (74.55 KB, 739x934, 1553200376849.jpg)


54a3370d No.3736

File: 1553274663763.jpg (242.03 KB, 1243x1820, 001.jpg)

春田太太!太太我喜歡妳啊!!


14b2e74c No.3775

File: 1553323447754.png (763.01 KB, 2507x3541, 73828708_p0.png)


870b96ff No.3781

File: 1553329012885.jpg (475.36 KB, 1412x1148, 752.jpg)

ヽ(∀゚ )人(゚∀゚)人( ゚∀)人(∀゚ )人(゚∀゚)人( ゚∀)ノ


14b2e74c No.3805

File: 1553364223434.jpg (159.32 KB, 849x962, 73841035_p0_master1200.jpg)


14b2e74c No.3988

File: 1553606656111.jpg (1.83 MB, 2480x3507, 1553471467657.jpg)


14b2e74c No.3989

File: 1553606693317.jpg (44.04 KB, 846x1200, 1553606430820.jpg)

你在銃三小?快住手!!


818c8c41 No.4011

File: 1553624898283.jpg (232.24 KB, 1500x1067, 少女前線801.jpg)

這個AR小隊好像那邊怪怪的...


37233a5d No.4022

>>4011

所以這裡面的NO.1是誰


c7382886 No.4024

>>4011

有一個人我不認識阿


bf72c927 No.4026

>>4024

畢竟是人型, 人家只是多墊了一點東西而已


67141fff No.4029

>>4026

你確定只有一點fgep+(17':4%kfrbs


80449865 No.4031

>>4026

這根本就不是墊,而是換了素體...


bf72c927 No.4034

>>4031

那我終於明白RO被爆頭後的身體是被誰帶走了?!


14b2e74c No.4059

File: 1553687793167.jpg (876.17 KB, 4400x2281, 73900069_p0.jpg)


14b2e74c No.4060

File: 1553687980418.png (2.64 MB, 2508x3541, 73902201_p0.png)


14b2e74c No.4061

File: 1553688052870.jpg (5.45 MB, 4299x6071, 1553439291530.jpg)

恩...很像(迫真


d0c379c0 No.4065

File: 1553691325728.jpg (107.92 KB, 1184x1200, 1553620056042.jpg)

指非官:416是可能成為我母親的女性啊!


14b2e74c No.4156

File: 1553849892797.jpg (313.36 KB, 675x1200, 73930499_p0_master1200.jpg)

這是你今天份的RORO, 好好享用


840afbb3 No.4157

>>4156

老外對主角隊是不是最喜歡RORO啊


7f6ea581 No.4158

>>4157

M4-Cinnamon roll

M16-Big bro

AR15-School shooter

SOP-SOPPO IS TOPPO

RO-Best girl


68787f73 No.4161

>>4158

M4是啥意思?肉桂捲?

TOPPO又是啥?

然後School shooter又犯罪了


78864c3d No.4163

>>4158

有點好奇老外對AR小隊以外的AR有什麼印象...

就是說SASS、蜜獾、OBR和Mk12...還是說都未實裝?


b69e4bf3 No.4164

File: 1553861632548.jpg (45.52 KB, 720x503, _20190219_084432.JPG)

>>4161

M4是肉桂捲關係是因為第七章時候的關係吧


7f6ea581 No.4165

File: 1553863264836.jpg (46.93 KB, 600x458, tumblr_mzv3u7mQUz1qckp4qo1….jpg)

>>4161

M4是因為第七章的台詞加上附圖的meme

SOP我就不太清楚了,只知道外國討論串出現狗狗時都會有人喊SOPPO IS TOPPO

>>4163

除了Super SASS外都還沒實裝


14b2e74c No.4166

>>4165

矮額你是不是都上什麼GAY泡reddit之類的網站?太噁心了吧!

>>4163

SuperSASS有喔

SuperSASS

>既沒ASS

>又不SASS

>SuperSASS超級屎!


7f6ea581 No.4167

File: 1553866118918.gif (2 MB, 246x183, 1667045960_preview_tumblr_….gif)

>>4166

笑什麼,你也是Reddit Fag


14b2e74c No.4169

File: 1553866723049.gif (1.6 MB, 400x400, 1548369862944.gif)

>>4167

Nah, I'm with tumblr


7f6ea581 No.4170

File: 1553867900783.jpg (25.95 KB, 800x450, e02e5ffb5f980cd8262cf7f0ae….jpg)


942d9a11 No.4185

>>4166

就是~po suffix吧

像G11就是sleepo


14b2e74c No.4192

File: 1553920653994.png (407.08 KB, 1514x300, 73947331_p3.png)

這就是...禁忌之力嗎....


267b9977 No.4195

>>4192

我還以為索無敵是要加裝兩管M320

炸得鐵血哭爹喊娘


7f6ea581 No.4196

File: 1553932528312.jpg (484.14 KB, 1059x822, Screenshot_20190330-155053….jpg)

>>4195

漫畫裡狗狗用的是M203

我個人也比較喜歡這種榴彈發射器

M320那麼大一組掛在護木下總覺得有股累贅感


14b2e74c No.4200

File: 1553938312639.jpg (48.35 KB, 600x450, 136900343229913114212_m320.jpg)

>>4196

HK416+M320突擊電療團不喜歡這篇貼文


5b81d456 No.4201

File: 1553939126317.jpg (53.71 KB, 600x400, M320_Unholstering-600x400.jpg)

>>4196

並不是每一個擲彈手都喜歡把GL掛在步槍上行動

特別是浮置槍管結構的步槍

掛了GL的話就會使射擊精度受影響

即使可以隔著下護木軌道安裝

但卻又沒直接掛槍管時那麼輕便,而且外型上也不夠緊湊

而一些特種兵則認為GL掛在AR上

一來結構上不能達致精度和緊湊方面兩立

二來GL不使用時也會因為重心改變而影響手感

還不如直接拿一款可以獨立運用的GL會更方便

一開始特種兵們很快就想到魔改倉庫裡的M79比較快

但畢竟是中折式構造,不能裝填加長型的40mm榴彈

所以老美後來才決定買M320配專用槍套發給特種部隊使用

結論: 連在一起嫌累贅的話拆分開用就好


98902c5d No.4214

File: 1553949206666.jpg (82.7 KB, 548x720, 初代戰術人形.JPG)

美製初代戰術人形


c7169d40 No.4249

File: 1553977348506.jpg (569.54 KB, 1120x750, 少女前線803.jpg)

撿到一張超棒的蛇蛇


14b2e74c No.4263

File: 1554013630499.jpg (145.25 KB, 850x1599, __spas_12_girls_frontline_….jpg)

賽布麗娜超!級胖!!


14b2e74c No.4264

File: 1554013792316.jpg (347.68 KB, 704x1000, 73936385_p0.jpg)


3eb4f03a No.4294

File: 1554047054396.jpg (175.99 KB, 900x1200, D2_1xqnUgAEgp5V.jpg)

WA被親爹穿上這東西啦


7f6ea581 No.4295

>>4294

哇幹(´◓Д◔`)

全員性格反轉


3e9f5e75 No.4297

>>4294

魔法少女AN-94囧


f4264763 No.4301

>>4294

我想到下次的skin主題了!

個性反轉!!!超絕大報社!!!


0aa40c44 No.4302

>>4301

你是天才嗎!


6bade220 No.4306

>>4294

修女小姐,我需要與您一對一懺悔!


7f6ea581 No.4307

File: 1554051699479.jpg (236.51 KB, 1759x2048, 1554050915650.jpg)

哇塞有神人快速產圖了

說不定我們老闆小時候真的長這樣

只是隨著成長終究沒能抵擋斯拉夫血統的力量


acc3bd94 No.4308

File: 1554052265816.jpg (466.72 KB, 2000x2392, IMG_20190401_003814.jpg)

太好了!以後誰都不能再對45喊鋼板了!!


14b2e74c No.4312

File: 1554054477587.jpg (31.57 KB, 540x547, 1548088034303.jpg)

>>4308

delet!


0a9c64a7 No.4313

File: 1554055178665.jpg (306.96 KB, 1300x1308, 1553823904807.jpg)

>>4308

Begone


d7d95316 No.4318

>>4313

還敢下來啊P7

什麼蠢事不幹偏偏在416杯子裡面倒酒

我腦子已經浮現出P7的本本了


37233a5d No.4321

>>4294

可是,我覺得哇醬就算沒反轉也會去穿這套

(快,快給我出這張的8黑


7f6ea581 No.4322

File: 1554086900011.jpg (521.51 KB, 1080x2220, Screenshot_20190401-095937….jpg)

太太踩我!


7f6ea581 No.4324

File: 1554087072190.jpg (144.4 KB, 848x1200, 1554070108359.jpg)

OH GOD OH MAN


4acf67ee No.4332

File: 1554093530248.jpg (293.07 KB, 629x845, 1554081108423.jpg)

哇幹(´◓Д◔`)


37fcb4d1 No.4341

File: 1554109122330.jpg (181.53 KB, 800x1100, 52c4e870b4b4342aa4d9cef5d9….JPG)

所以,什麼時候會實裝呢


21fcc86f No.4342

File: 1554109842879.jpg (1.61 MB, 2333x1600, 62162041_p0.jpg)

>>4332

真的假的!!!?我以為洲長是用蛇蛇的零件耶


21fcc86f No.4343

>>4332

喵的,原來是1/4


c092a206 No.4344


d7d95316 No.4347

File: 1554119253937.jpg (25.02 KB, 600x585, 5c2974f0bdf8a.jpg)

>>4343

>1/4

....


7f6ea581 No.4356

File: 1554131958173.png (1.36 MB, 1860x2356, illust_73995774_20190401_2….png)

內蓋夫(♂)


2952fbf1 No.4357

File: 1554131988298.jpg (95.34 KB, 1080x762, image0.jpg)

愚人節快....

嗚啊啊啊.....


564047d2 No.4358

>>4357

這個真的是豬隊友啊.....


7f6ea581 No.4362

>>4342

沒有啦

州長確實是用小蛇的零件做的沒錯

這張圖是在玩州長和代理人同聲優的梗


21fcc86f No.4367

>>4347

下邊有小字寫April fools...沒看到都沒想起是1/4


aae3d869 No.4369

File: 1554149367970.jpg (31.56 KB, 419x340, 00.JPG)

>>4367

我覺得他指的是"1/4"

附圖

台灣這大多是中文圈(黃色)用法 年/月/日

所以在台灣大多數人會把1/4當成一月四號,4/1才是四月一號


aae3d869 No.4370

File: 1554149461440.png (3.83 MB, 2508x3673, 少女前線306.png)

克露格真是超棒的


d7d95316 No.4375

>>4369

我以為1/4是只有看過期日期才看得到的格式(・∀・)

>>4357

9我看你是欠毒打哦


99869d45 No.4376

>>4369

也有雞掰的 月/日/年 記法的哦


583c00e6 No.4379

File: 1554172120422.jpg (214.46 KB, 1080x762, PHv8O4PQ4v.jpg)

>>4375

9:對不起


6bade220 No.4380

>>4379

你這沒心沒肺的混蛋!


a5527e48 No.4390

>>4379

我的老天ww


14b2e74c No.4399

File: 1554203369100.jpg (525.79 KB, 1200x797, 74009985_p0_master1200.jpg)

所詮クズはクズなのだ


14b2e74c No.4400

File: 1554203493268.jpg (245.5 KB, 1184x709, 74007963_p6_master1200.jpg)


14b2e74c No.4401

File: 1554203545604.jpg (135.24 KB, 635x934, 74007963_p0_master1200.jpg)

挖幹!


14b2e74c No.4402

File: 1554203577204.jpg (74.35 KB, 418x943, 74007963_p7_master1200.jpg)

挖幹!!


14b2e74c No.4403

File: 1554203613257.jpg (137.88 KB, 627x937, 74007963_p1_master1200.jpg)

挖幹!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


aaa80c14 No.4411

File: 1554220254973.png (2.44 MB, 2400x3240, 73996255_p0.png)

WA幹!!!!


21fcc86f No.4412

>>4375

>>4376

沒什麼雞掰不雞掰

就月份在前是美式寫法

日子在前是英式寫法


d7d95316 No.4425

>>4412

我最大的問題不是日期怎麼寫…

………是四分之一。

我看著那個1/4一整天我才突然想到說

難道是日期?哪泥???


14b2e74c No.4450

File: 1554276649547.jpg (659.8 KB, 900x1271, 74019906_p0.jpg)

...嗯?

好像是在哪裡見過的中士...錯覺嗎??


2016d1fc No.4451

>>4450

只有女人的空間很棒(吃香蕉)


14b2e74c No.4520

File: 1554382829453.jpg (103.22 KB, 750x372, 74022526_p3_master1200.jpg)

>WAWA當媽媽.jpg


14b2e74c No.4521

File: 1554382913351.jpg (1.25 MB, 859x4816, 74040679_p0_master1200.jpg)


bd49e19b No.4523

File: 1554385216200.jpg (2.21 MB, 2315x3274, D3Sn25zUcAAITWU.jpg)

HK416可是能成為我母親的人形啊!!!

------------------

https://twitter.com/BSue0807/status/1113699660726538240


c2b7b097 No.4524

File: 1554386901567.jpg (2.31 MB, 2359x3300, 73999145_p0.jpg)

可以選小錢錢當副官

卻不能選赫莉安與老闆......


02038575 No.4525

File: 1554387371311.jpg (1.59 MB, 3000x2840, 1554384657837.jpg)

>>4524

兩個都是你的上司是要怎麼當副官

你當人家副官還差不多哩

>在/gfg/找到一個恐怖的SPAS動畫

>這版子居然不能上傳.webm


624a41d0 No.4526

>>4525

去GIF版放阿


6d4b4bc7 No.4531

File: 1554406666554.jpg (34.74 KB, 600x640, IMG_20190405_033909_565.jpg)

>>4525

這張? 沒辦法直接上傳只好丟imgur

http://imgur.com/a/085qCax


d7451332 No.4532

>>4525

>>4531

腦中自動配音

腳步聲配上鎧甲的金屬撞擊聲


2637284b No.4545

File: 1554442814932.jpg (237.28 KB, 1080x1531, _20190405_143744.JPG)

>>4545

你們現在知道誰才是格里芬最可愛最適合娶回去當老婆疼愛的小人形了吧


90bc8b29 No.4607

File: 1554473024004.jpg (117.22 KB, 947x1199, 668483.jpg)

挖幹

看起來像愛上陸世界跑來的


654bea5e No.4629

File: 1554490473723.jpg (100.17 KB, 848x1199, 001.jpg)

求類似這種有露出零件的圖


25bd6880 No.4631

File: 1554501763766.png (658.72 KB, 1065x827, SmartSelectImage_2019-04-0….png)

少前廣告


14b2e74c No.4645

File: 1554555663230.png (767.97 KB, 600x800, 74075511_p1.png)


564047d2 No.4648

>>4645

平常戰鬥制服到底是怎麼藏住小怪獸的

這不科學啊
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / NagatoYuki/Liaison ]