[ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / NagatoYuki/Liaison ]

/gf/ - 儺偶橫陳

Willkommen. Hier findest Du nur Dein Grab!
Name
Email
Subject
Comment
File
Embed
Password (For file deletion.)

File: 1554455159204.jpg (884.13 KB, 1920x1080, cropped-1920-1080-936384.jpg)

4a13d3f1 No.4557

好點的1080桌布有夠難找

b62d5ce3 No.4559

File: 1554457139745.png (1.43 MB, 1920x1080, 少女前線387.png)

>>4557

剛好1080的好難找

手上是有很多更大張的,畫面也不會太花

不知道那種解析度是否適合當桌布?


b62d5ce3 No.4560

File: 1554457616949.jpg (583.66 KB, 1920x1080, 少女前線729.jpg)

其實登錄圖官網都有1080,但大多太花不適合當靜態桌布(如附圖

另外貼圖串1開版那張也是我貼的

你覺得那個ok嗎


b62d5ce3 No.4561

File: 1554458212131.png (2.43 MB, 1773x1080, 1111.png)

>>4557

突然發現5943*3620太大傳不上來...orz

縮小些當預覽

原圖imgur也傳不上,請直接去p網抓吧

https://www.pixiv.net/member_illust.php?mode=medium&illust_id=72044727


b62d5ce3 No.4562

File: 1554458263532.jpg (641.16 KB, 1200x900, 少女前線714.jpg)

>>4557

隨便貼幾張支援出去覓食


b62d5ce3 No.4563

File: 1554458294169.jpg (1.62 MB, 1920x1080, 少女前線715.jpg)


b62d5ce3 No.4565

File: 1554458474226.jpg (480.57 KB, 1920x1080, 少女前線725.jpg)


b62d5ce3 No.4566

File: 1554458525735.jpg (349.63 KB, 1920x1080, 少女前線728.jpg)

>>4557

怪了 一堆圖都

Flood detected; Post discarded.

是怎麼回事?


b62d5ce3 No.4568

File: 1554458639526.jpg (409.9 KB, 1800x1109, 少女前線215.jpg)

放棄了 先出門 掰


59c062d1 No.4569

File: 1554459020273.jpg (252.87 KB, 1500x841, Konachan.com - 215642.jpg)

1080的真的蠻少的


59c062d1 No.4571

File: 1554459303884.jpg (559.21 KB, 1200x576, 70915545_p0_master1200.jpg)

大的圖都PO不上來


59c062d1 No.4572

File: 1554459357694.jpg (575.82 KB, 1200x511, 73147803_p0_master1200.jpg)

所以那個Flood detected; Post discarded是甚麼意思


aa65ecbd No.4573

>>4572

防洗版功能,發文間的間隔要長一點


b62d5ce3 No.4585

File: 1554464742194.jpg (1.32 MB, 1920x1080, 少女前線720.jpg)


b62d5ce3 No.4587

File: 1554464829374.jpg (410.44 KB, 1920x1080, 少女前線724.jpg)


b62d5ce3 No.4588

File: 1554465046033.jpg (1.1 MB, 3680x2350, 少女前線009.jpg)

嗯...應該把1080都貼完了

就拿這張結束我的回合


d1e776d9 No.4592

>>4588

鐳。


96e5abb5 No.4593

File: 1554467263943.jpg (1.09 MB, 2998x1686, yande.re 452378 girls_fron….jpg)


96e5abb5 No.4594

File: 1554467297374.jpg (617.7 KB, 1949x1096, Cube 404.jpg)


d1e776d9 No.4600

>>4593

...45的胸就算加上裝備也比40的大怪獸還小

同型號怎麼還有這麼大差距?...


12077fff No.4602

File: 1554472174019.jpg (418.75 KB, 1926x1089, 20190401.jpg)


5b587e53 No.4611

File: 1554476891297.jpg (456.73 KB, 1920x1080, Djf_v7FUcAAUwA0.jpg)


5b587e53 No.4612

File: 1554477041766.jpg (1.02 MB, 2560x1363, DEFY(68794990).jpg)


e2dd0536 No.4625

File: 1554489853088.jpg (51.91 KB, 1242x202, -bqqbQ5-79d2K1gT3cSyi-5m.jpg)

>>4612

親爹認證之15有胸會破壞構圖.jpg


bae988ad No.4632

>>4602

幹www

不要亂加馬賽克


f078f972 No.4661

File: 1554576922528.jpg (585.43 KB, 1920x1080, 少女前線832.jpg)


4ffe4cc4 No.4663

File: 1554580457526.jpg (706.45 KB, 4665x2361, 64449242_p0.jpg)


0bb4c176 No.4684

File: 1554612318801.jpg (1.87 MB, 2631x1577, 70303864_p0.jpg)


0bb4c176 No.4689

File: 1554615189938.jpg (986.53 KB, 1748x1181, 70179137_p0.jpg)


21f07973 No.4739

File: 1554679234929.jpg (1.17 MB, 2500x1309, 72036560_p0.jpg)


47c106fd No.4834

File: 1554820890616.jpg (718.43 KB, 1500x844, Konachan.com - 281745 samp….jpg)


47c106fd No.4837

File: 1554821682318.jpg (656.52 KB, 1500x628, Konachan.com - 281691 samp….jpg)


634b0587 No.4839

提醒一下大家

頁面右側有gallery mode

看圖非常方便


aaa5ee2f No.4841

>>4839

那個要怎麼用?


f2b1ac06 No.4997

File: 1555075677402.jpg (2.35 MB, 4677x3307, 少女前線008.jpg)

>>4839

同問

那天找了一會找不到在那

一堆英文又看不太懂不敢亂碰


f2b1ac06 No.4998

File: 1555075815461.jpg (5.65 MB, 6000x3000, 少女前線696.jpg)


350c9ee0 No.5004

File: 1555076108759.png (266.84 KB, 1887x891, 未命名.png)

差不多在這個點位有一排爆幹小的字

點下去啟動然後點開一張圖看看

再點一次Disable可以解除


b51f8353 No.5045
[Return][Go to top] [Catalog] [Post a Reply]
Delete Post [ ]
[ Home / Search / Overboard RSS / Contact ] [ 2cat/Komica / NagatoYuki/Liaison ]